About us

Kabajamoota keessummootako,

"Lubbuun jirttiif hudduun xiixxi" jedha Oromoon. Nutis ni jirra. Jiraachuu keenya waa gochuun agarsiisna. Yaada qabnnu dubachuu fi katabuun beeksisna. Wal dhaggeeffataa wal dhageesisna. Wal irraa barachaa wal barssiifna. Kanaafuu, "Waan qabu kan darbbate lunna (yks dabeessa) hin jedhamu." akkuma jedhan, anis kunoo yaada koo fii yaaddoo koo, waan fedhuu fi waan balfu, eenymmaa koo fi fi ejjennaa koo hunda asirratti ni ibssa. Ana oofkalchaa isiniin jedh